صفحه دانلود فایل سایت علمی و پژوهشی آسمان www.asemankafinet.ir

تماس با پشتیبانی سایت علمی و پژوهشی آسمان 09159886819 و 05837223268

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
27 - پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس 2,000 تومان
8 - پرسشنامه هوش هیجانی بار آن 2,000 تومان
12 - پرسشنامه خلاقیت تورنس 2,000 تومان
4 - پرسشنامه دلبستگی مکان 2,000 تومان
19 - پرسشنامه پرخاشگری باس 2,000 تومان
23 - پرسشنامه سنجش رسمیت در سازمان 2,000 تومان
25 - پرسشنامه رضایت شغلی 2,000 تومان
26 - پرسشنامه ارزیابی سلامت روانی 2,000 تومان
29 - پرسشنامه سکوت سازمانی 1,000 تومان
30 - پرسشنامه یبک تفکر استنبرگ 2,000 تومان
32 - پرسشنامه سنجش صفات پنجگانه 2,000 تومان
13 - پرسشنامه ارزیابی مدیران 2,000 تومان
3 - پرسشنامه درگیری شغلی 2,000 تومان
10 - پرسشنامه خلاقیت سلطانی 2,000 تومان
6 - پرسشنامه غنی سازی شغل 2,000 تومان
22 - پرسشنامه رفتار نواورانه 2,000 تومان
21 - پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان 2,000 تومان
20 - پرسشنامه پیچیدگی سازمان 2,000 تومان
17 - پرسشنامه ابعاد موفقیت 2,000 تومان
16 - پرسشنامه موفقیت 2,000 تومان
15 - پرسشنامه مدیریت تضاد 2,000 تومان
31 - پرسشنامه تمرکز در سازمان 2,000 تومان
28 - پرسشنامه سرمایه فکری 1,000 تومان
24 - پرسشنامه روابط متقابل 2,000 تومان
14 - پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت 2,000 تومان
11 - پرسشنامه خلاقیت فرد 2,000 تومان
9 - پرسشنامه هوش هیجانی برادبری 2,000 تومان
5 - پرسشنامه عزت نفس کوپر 2,000 تومان

تعداد صفحه(1):